L’Ajuntament de Calella puja els impostos per al 2020   

2019-11-01T16:09:03+01:0001/11/2019|

  • L’increment d’un 5,7% de l’IBI (Impost de Bens Immobles), popularment conegut com “la contribució”, juntament amb l’augment de l’impost de vehicles, farà que l’any 2020 una família calellenca estàndard hagi de pagar aproximadament 626,16 euros d’impostos municipals (IBI de l’habitatge i de l’aparcament, Impost de Circulació per un cotxe, taxa d’escombraries i taxa de cementiri per un nínxol). És a dir, de mitjana pagarà 25,5 euros més que aquest any.

Amb aquesta pujada d’impostos està previst recaptar 503.750 euros més. Caldrà fer front a un augment de despeses de personal degut a l’increment anual de sous -situat al voltant del 3% pels funcionaris-, la valoració dels llocs de treball del treballadors -es preveu dividir en 3 anys- i 100.000 euros de previsió per l’augment derivat de les despeses de les contractacions externes.

La valoració dels llocs de treball permetrà ajustar els sous dels treballadors del consistori a les seves tasques equiparant-los amb poblacions similars a la nostra.

La valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament augmentarà la partida de personal en 500 mil euros -ara puja a poc més de 9 milions d’euros- però s’aplicarà de forma esglaonada durant 3 anys sempre que es compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària. Aquí hi té un efecte clar l’endeutament municipal i el període mig de pagament a proveïdors.

Com s’incrementen els impostos?

Respecte l’IBI, la tarifa urbana passarà del 0,618% del valor cadastral al 0,653%, això situa l’increment en el 5,7%. El topall màxim que podria aplicar l’Ajuntament és de l’1,1%. Aquest impost ha estat congelat durant els últims 4 anys, però ha coincidit amb l’aplicació d’una revisió cadastral dels habitatges calellencs que n’ha fet augmentar, per si sol, la recaptació. La tarifa rústica de l’IBI de cara al 2020 passarà a ser del 0,615% del valor cadastral del terreny. O sigui, un 5,3% més que l’any 2019. Calella està situat, dins els pobles del Maresme, en el rang més baix de pressió fiscal pel que fa a la recaptació de l’Impost de Béns Immobles.

Per altra banda, l’Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut popularment com “la plusvàlua”, s’incrementa d’un 13% a un 14%. Aquest impost es calcula en base a la diferència de valor en la transmissió d’un immoble des del moment en que es va adquirir fins al moment de la transmissió. Se segueixen uns coeficients de 2% i un 2,4% en funció del temps transcorregut entre transmissions. També està lluny d’altres municipis semblants de la comarca on apliquen més d’un 14% i fins a un 30%. El màxim que es pot aplicar a la Plusvàlua és un 30%.

Pel que fa a l’Impost de Vehicles (IVTM), anomenat popularment “Impost de Circulació”, també s’incrementa de mitjana un 1,7%. L’impost diferencia turismes, motocicletes, camions, remolcs i autobusos. Per exemple, el propietari d’un cotxe estàndard pagarà al 2020 uns 68,16 euros (fins ara eren 67,04 euros). Ciclomotors i les motocicletes de fins a 125cc pagaran 8,84 euros.

Per altra banda, l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) passarà a ser del 3,4% del valor de l’obra que es realitzi pujant en 0,2% respecte del que es recaptava fins ara.

Per últim, el ple també va modificar l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), que s’aplica a les empreses que facturen més d’un milió d’euros. En aquest cas, l’any 2020 el coeficient de situació que s’aplicarà és del 3,75 o el 2,85 en funció de la zona. Fins ara era 3,55 i 2,72.

La resta d’ordenances, com la taxa d’escombraries, cementiris, guals, ocupació de via pública i d’altres que acaben de complementar el pressupost d’ingressos, no es modifiquen de cara al 2020.

D’on vindrà l’increment de 503.750 euros del pròxim pressupost?

Les bonificacions que es poden demanar

En les ordenances municipals també s’hi contemplen bonificacions. En el cas de l’IBI, es poden demanar bonificacions de 180€ o fins al 90% del valor de l’impost per a famílies nombroses i bonificacions del 50% per habitatges que instal·lin sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar.

En el cas de l’ICIO, la bonificació és del 50% en el supòsit que les obres es realitzin en habitatges de protecció oficial, puja fins al 90% en el cas que les obres es destinin a millorar l’accessibilitat per a discapacitats i puja fins al 95% en el supòsit d’obres per muntar sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

El debat polític

L’increment dels impostos municipals va ser aprovat pel govern de Junts per Calella i el PSC, i per ERC, que va cedir el vot de 2 regidors per poder tirar endavant aquesta modificació d’ordenances amb la condició que s’abordi, durant aquest 2020, la taxació dels pisos buits. O sigui, crear una taxa especial pels pisos que no tenen cap tipus d’ocupació. Calella té un parc d’uns 400 pisos que, segons va detectar l’estudi del Pla d’Habitatge redactat el 2017, són pisos sense ocupació.

Calella en Comú, la CUP i Ciutadans hi van votar en contra perquè, consideren, es pot ajustar el pressupost de despeses i així no haver d’augmentar la pressió fiscal als calellencs.

Comparteix el contingut!

Go to Top