L’Ajuntament licita l’aire condicionat de l’edifici consistorial per 226 mil euros sense tenir crèdit

  • L'Ajuntament ha licitat la compra i instal·lació d'aparells d'aire condicionat per l'edifici consistorial
  • L’Ajuntament de Calella ha licitat el projecte de climatització de l’edifici consistorial inclòs dins el pressupost de l’any 2021. El Govern municipal, que té previst aprovar el pressupost avui, ho ha licitat abans d’hora però no es podria disposar de crèdit fins, almenys, d’aquí un mes.

2021-02-25T19:47:55+01:00 25/02/2021|

La licitació que l’Ajuntament de Calella ha fet de l’aire condicionat de l’edifici consistorial fa entreveure que el Govern s’ha assegurat que podrà aprovar el pressupost de l’any 2021 en el ple municipal d’avui. De fet, això ja ho sabia des del passat 17 de febrer, previ a la Comissió Informativa d’Hisenda, on els grups municipals van debatre sobre el punt del Ple referent a l’aprovació del pressupost.

El Govern és hermètic amb la informació, però legalment s’ha de donar la possibilitat que tota la ciutadania pugui impugnar qualsevol acord, també la licitació de l’aire condicionat.

El que ha fet el Govern ha estat tirar endavant amb la licitació de l’aire condicionat un cop la Junta de Govern (alcaldessa i tintents d’alcaldia) va aprovar, a mitjans del mes de gener, el projecte redactat per una enginyera industrial que proposa substituir la instal·lació de l’actual maquinària d’aire condicionat i calefacció ja que té defectes en la seva instal·lació. L’actual màquina d’aire condicionat té 30 anys. El pressupost total del projecte és de 226 mil euros i s’haurà d’instal·lar en 4 mesos com a màxim.

Per a poder licitar un projecte cal una reserva de crèdit, d’un crèdit que ha d’existir; ara per ara, l’Ajuntament de Calella funciona amb el pressupost de l’any 2020 prorrogat, per tant, només es prorroguen els conceptes de despeses recurrents, però no les despeses d’inversió. Aquesta pròrroga durarà encara aproximadament un mes des de la seva aprovació.

La llei de Contractes del Sector Públic és molt clara: cal una reserva de crèdit per poder obrir un expedient administratiu. I cal un expedient administratiu per poder obrir un procés de licitació. Per tant, el Govern s’ha saltat algun pas. Secretària o Interventor municipal ho hauria d’haver advertit.

Per la licitació de la calefacció i l’aire condicionat de l’edifici consistorial s’ha format una mesa de contractació, formada pel regidor de l’àrea de Gestió Patrimonial, Josep Gibert, l’enginyer municipal, la secretària i l’interventor municipal, presideix l’alcaldessa o un membre del Govern. Qui ha de donar fe de les decisions d’aquesta mesa és un funcionari de l’àrea de secretaria.

El procediment de licitació es va iniciar el 17 de febrer i s’acaba el dia 4 de març. Està previst que l’obertura de les pliques es faci el dia 11 de març. Si el ple de l’Ajuntament aprova avui el pressupost de l’any 2021 i no es presenten al·legacions, el termini és justíssim perquè la mesa de contractació obri el sobre amb els preus que proposen les empreses i adjudiqui. Anteriorment s’haurà d’haver reunit per obrir la documentació administrativa de les empreses que s’hi presentin.

Si es presentessin al·legacions a l’aprovació del pressupost municipal, la mesa de contractació no podria adjudicar-lo per la falta de crèdit.

Tot aquest intríngulis fa veure que el Govern municipal té la certesa que avui passarà el tràmit de l’aprovació del pressupost, almenys per la mínima.

Segons la Llei de Bases de Règim Local, l’aprovació del pressupost d’un exercici és un procediment que s’ha de portar al ple i cal, almenys, una majoria simple per ser aprovat. Després, durant almenys 15 dies queda a exposició pública per presentar-hi al·legacions i en acabat, s’aprova definitivament.. Moment en el qual ja seria plenament operatiu.

Si el pressupost de l’any 2021 no s’acabés aprovant, el Govern tindria un problema majúscul ja que hauria d’anul·lar la licitació i les empreses licitadores podrien impugnar aquesta anul·lació.

X