L’Ajuntament de Calella obre convocatòria per substituir la Síndica Municipal

Fins al 23 de març es podran presentar les candidatures per escrit al Registre General de l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de l’Ajuntament, 1).

Fins al 23 de març podran presentar candidatures la ciutadania, les associacions i els col·lectius de la ciutat, per escrit mitjançant una instància al Registre General situat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de l’Ajuntament, 1) sempre que siguin majors d’edat, que es trobin en ple gaudi dels drets civils i polítics i tinguin condició política de català així com que no tinguin un càrrec polític o funció administrativa al servei del municipi ni una activitat professional que comporti una relació contractual amb el municipi. Així mateix, el/la candidat/a haurà de presentar una memòria justificativa amb els motius per a ser defensor de la ciutadania.

Un cop acabi el termini de presentació, les candidatures que compleixin amb les condicions d’elegibilitat i compatibilitat seran sotmeses a consultes amb els grups municipals i al Consell de Convivència i Participació. L’Alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, tenint en compte el resultat de les consultes prèvies, proposarà un/una candidat/a i sotmetrà al Ple la seva elecció.

El defensor/a de la Ciutadania exercirà les seves funcions durant un termini de 5 anys, podent ser reelegit, com a màxim per un termini de 5 anys més, sense que una mateixa persona pugui exercir el càrrec més de dos mandants consecutius.

L’Ajuntament de Calella i el Síndic de Greuges

L’Ajuntament de Calella, amb la voluntat de defensar els drets fonamentals i  les llibertats públiques de la ciutadania, i seguir treballant per la transparència, va aprovar per Junta de Govern en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2014, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calella i el Síndic de Greuges per tal de facilitar i promoure l’accés dels ciutadans al Síndic i avançar en la millora de la gestió ciutadana.

Seguint amb aquesta línia d’actuació, es va donar una pas més enllà amb la creació a Calella del Defensor de la Ciutadania i establir una relació més estreta i propera entre l’administració local i el ciutadà. Així en Ple de la Corporació en data 6 de febrer de 2017 es va acordar la creació de la figura del Defensor de la Ciutadania de Calella, així com el Reglament que ha de regir la seva actuació.

El passat mes de novembre, la Síndica Municipal de Calella, Sílvia López, després d’atendre 32 expedients durant quasi dos anys de dedicació, va decidir deixar el càrrec per motius personals.

2020-02-10T22:18:24+01:00 10/02/2020 | 22:18|Categories: Informació institucional|
X